Header

 
Photo Pavlov

Павлов Андрій Володимирович

аспірант МННЦ ІТС НАНУ та МОНУ

Коротка загальна довідка.

У 2008 році закінчив Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «інформаційні управляючі системи та технології» та здобув кваліфікацію магістра комп'ютерних наук. З 2009 року працює і навчається як аспірант у відділі №195 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, під керівництвом док. техн. наук Степашка В.С.

Головні галузі наукових інтересів: інформаційні технології індуктивного моделювання, багаторядні алгоритми МГУА.

Основні наукові результати:

Розвинуто методологію побудови системи взаємопов’язаних процесів в задачах прогнозування, що базується на виявленні статистичної причино-наслідкової залежності між парою змінних, що розглядаються [1].

Основні практичні результати:

  • Запропоновано, розроблено, реалізовано і застосовано алгоритм моделювання з двох етапним розбиттям вибірки (АМДЕР) в задачі оцінювання ефективності медичних препаратів [5];
  • Досліджено вплив різних алгоритмів розбиття вибірки та схем конструювання прогнозуючих моделей в АМДЕР на точність побудованих моделей при розв’язанні задачі оцінювання ефективності медичних препаратів [3,2];
  • Брав участь у розробці багаторядного алгоритму віялових розв'язків (БАВР) [6];
  • Реалізував новий індуктивний алгоритм адаптивного прогнозу з оптимізацією розбиття вибірки у ковзному вікні даних [4].

Участь у семінарах і конференціях:

Міжнародний семінар і конференція з індуктивного моделювання (Прага, 2007; Київ, 2008); щорічна літня школа-семінар «Індуктивне моделювання: теорія і застосування» (с. Жукін, Київська обл., 2007-2009).

Загальна кількість публікацій12, всі статті опубліковані у наукових фахових виданнях, з них 4 статі у закордонних наукових виданнях.

Перелік найважливіших публікацій:

  1. «МГУА как инструмент анализа взаимосвязей многомерного процесса», Павлов Ал. В. Павлов Ан.В. // Індуктивне моделювання складних систем. Збірник наук. праць. К.:МННЦІТС, 2009, с. 149-164
  2. «GMDH-based Forecasting for the Estimation of Medicines Efficiency» authors: Nina. Kondrashova, Andriy. Pavlov // In Proc. of IWIM 2009. 3-rd International Workshop on Inductive modeling, Sep. 14-19 Krynica, Poland - p.60-67
  3. N. Kondrashova, A. Pavlov. «GMDH-based Forecasting of the Test Results of Blood Samples in Task of the Effective Medicines Estimation». – In Proc. of ISIM 2008. 2nd International conference on inductive modeling, Sept.15-19,2008. Kyiv, p. 295-299, ISBN 978-966-02-4889
  4. «Sample division with sliding interval as a method of increase of accuracy for time series forecasting», authors: N. Kondrashova, A. Pavlov, Ya. Pavlov. // In Proc. of ISIM 2008. 2nd International conference on inductive modeling, Sept.15-19,2008. Kyiv, p. 250-254, ISBN 978-966-02-4889
  5. Kondrashova N., Pavlov A., Pavlov Ya., Optimization of forecasting models for testing blood samples by estimation of tiol-disulfide diagrams. – In Proc. of IWIM 2007. International workshop on inductive modeling, CTU in Prague, p. 160-164. ISBN 978-80-01-03881-9
  6. Кондрашова Н.В., Павлов В. А., Павлов А.В. Многорядный алгоритм веерных рещений. – // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Інформатика, управління та обчислювальна техніка. К., «Век+», 2006, 45, С. 218-227

Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.