Header

 
Photo Savchenko

Співробітники відділу: Савченко Євгенія Анатоліївна

науковий співробітник МННЦ ІТС НАНУ та МОНУ

Коротка загальна довідка

У 1992 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю "системи автоматизованого проектування", отримала кваліфікацію інженера-системотехніка. З 1999 року працює в відділі №195 Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, у 1999-2002 роках навчалась в аспірантурі Міжнародного Центру під керівництвом академіка НАНУ О.Г.Івахненка.

Головні галузі наукових інтересів: інформаційні технології індуктивного моделювання, методи та критерії селекції.

Основні наукові результати

Запропоновано новий зовнішній критерій МГУА на основі поділу вибірки на дві рівні частини - критерій незміщеності помилок, аналітично та чисельно показано його зв'язок з іншими критеріями МГУА, проведено порівняння з критерієм незміщеності рішень.

Вперше розроблено метод довизначення, який полягає у послідовному використанні двох критеріїв оптимізації складності моделі: спочатку за критерієм регулярності знаходиться підмножина найбільш точних моделей, серед яких за критерієм незміщеності помилок визначається оптимальна модель, на чисельному прикладі показано ефективність цього методу.

Удосконалено методику аналізу даних на основі комбінаторного алгоритму МГУА та методу довизначення, яка містить етапи попередньої обробки вибірки даних, моделювання та прогнозування.

Основні практичні результати

Запропоновано методику попередньої обробки вибірки даних на основі МГУА, яка розв'язує задачі відновлення пропущених даних з оптимізацією шаблону зчитування, розширення вибірки, пошуку інформативних аргументів, оптимізації розміру вибірки.

Розроблено комп'ютерну технологію автоматизованого розв'язання задач аналізу даних, моделювання та прогнозування на основі МГУА та методу довизначення.

Розробки автора використані в Московському авіаційному інституті для моделювання залежності коефіцієнту розпилення матеріалів від його властивостей, про отримано акт впровадження.

В рамках україно-угорського міжнародного договору розв'язано задачі медичного моніторингу хворого на діабет: побудовано моделі для відновлення пропусків в даних та прогнозу рівня глюкози в крові.

Загальна кількість публікацій: 32, серед яких 10 статей у наукових фахових виданнях, 14 статей у закордонних наукових виданнях, 9 доповідей та 2 тез у матеріалах конференцій.

Участь у конференціях: 15-й Міжнародній конференції з моделювання ESM'2001 (Прага, 2001); Міжнародних семінарах і конференціях з індуктивного моделювання (Львів, 2002; Київ, 2005; Прага, 2007; Київ, 2008); 6-й міжнародній конференції «Распознавание образов и анализ изображений: новые информационные технологии» (Великий Новгород, 2002); міжнародних конференціях з автоматичного управління «Автоматика» (Київ, 2004; Харків, 2005); Міжнародній конференції "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту" (Євпаторія, 2008 та 2009).

Міжнародні контакти: брала участь в україно-угорському міжнародному договорі "Здобуття знань в складних економічних системах за допомогою індуктивного методу самоорганізації" з 2000 по 2003 рр.

Перелік найважливіших публікацій:

 1. Ивахненко А.Г., Савченко Е.А., Ивахненко Г.А., Т. Гергей. Самоорганизация дважды многорядных нейронных сетей для фильтрации помех и для оценки неизвестных аргументов. // Нейрокомпьютеры: разработка и применение, №12, 2001, C. 10-16.
 2. Івахненко О.Г., Савченко Е.А., Івахненко Г.О. Алгоритм МГУА для вибору оптимальної моделі за зовнішнім критерієм помилки з додатковим визначенням за зміщенням моделі та його використання в комітетах і нейромережах // Праці міжнародної конференції з індуктивного моделювання МКІМ, Львів 2002, С 47- 56.
 3. Ивахненко А.Г. Применение алгоритмов МГУА для восстановления пропущенных данных и прогноза уровня глюкозы в крови при надомном мониторинге диабета / А.Г.Ивахненко, Е.А.Савченко Е.А., Г.А.Ивахненко Г.А., Т.Гергей // Проблемы управления и информатики.- 2002.- №3.- С.123-133.
 4. Ivakhnenko A.G. GMDH Algorithm for Optimal Model Choice by the External Error Criterion with the Extension of Definition by Model Bias and its Applications to the Committees and Neural Networks / A.G.Ivakhnenko, G.A.Ivakhnenko, E.A.Savchenko // Pattern Recognition and Image Analysis. - 2002. - Vol.12, № 4. - P.347-353.
 5. Ивахненко А.Г. Самоорганизация моделей социального развития стран по данным мониторинга / А.Г.Ивахненко, Е.А.Савченко, Г.А.Ивахненко, А.Б.Надирадзе, В.Г.Тоценко // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. - 2003. - №2. - C. 39-47.
 6. Ивахненко А.Г. Обнаружение закономерностей взаимодействия ионов с поверхностью по комбинаторному алгоритму МГУА / А.Г.Ивахненко, Е.А.Савченко, Г.А.Ивахненко, А.Б.Надирадзе, А.О.Рогов // Проблемы управления и информатики. - 2003. - № 2. - C.80-89.
 7. Ivakhnenko A.G., Savchenko E.A. and Ivakhnenko G.A. Problems of Future GMDH Algorithms Development // Systems Analysis Modeling Simulation vol. 43, № 10, 2003, pp. 1301-1309.
 8. Ivakhnenko A.G., Ivakhnenko G.A. and Savchenko E.A. Twice-Layered Neural Network Self-organization for Interpolation Problems of Artificial Intelligence solution in the Case of Complete Absence of Information about Small Part of Input Variables // Systems Analysis Modeling Simulation vol. 43, № 10, 2003, pp. 1377-1382.
 9. Ивахненко А.Г. Исследование эффективности метода доопределения выбора модели в задачах моделированием с применением МГУА / А.Г.Ивахненко, Е.А.Савченко // Проблемы управления и информатики. - 2008.- №2.- C. 65 - 76. (Ivakhnenko A.G., Savchenko E.A. Investigation of Efficiency of Additional Determination Method of the Model Selection in the Modeling Problems by Application of the GMDH Algorithm // Journal of Automation and Information sciences. Begell House., Inc. Publishers.– 40, Nо 3.- 2008.- P.47-58.)
 10. Savchenko I. Double-criterion Choice of an Optimal Model in GMDH Algorithms // Proceedings of 2nd International Conference on Inductive Modelling (IСIM'2008). - 2008.- K.: IRTC.- P. 23-27.
 11. Савченко Е.А. Анализ селективных свойств критериев МГУА при их последовательном применении / Е.А.Савченко, В.С.Степашко // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. Збірник праць. - К.: МННЦ ІТС, 2008. - С. 199-210.

Про нас  |  Тематика  |  О.Г.Івахненко  |  МГУА  |  Публікації  |  Конференції  |  Співробітники  |  Програми  |  Партнери

© 2008-2015. Відділ ITIM. Всі права захищені.

Адміністратор сайту Галина Піднебесна pidnebesna@irtc.org.ua.